راهبند اتوماتیک ستونی

راهبند اتوماتیک ستونی

راهبند اتوماتیک ستونی

این سیستم در مکان هایی که نیاز به امنیت بالا می باشد استفاده می گردد و از دوام بالایی برخوردار است.