درب های تمام اتوماتیک تاشو

درب های تمام اتوماتیک تاشو

درب های تمام اتوماتیک تاشو

این درب جهت اماکنی که عرض ورودی آنها کم می باشد قابل نصب است که به صورت تا شدن به طرفین در یک مسیر خطی باز شده و تقریبا 85 درصد عرض کل مورد استفاده قرار می گیرد.

عملکرد های استاندارد:
• پردازش اطلاعات برای حرکت رفت و برگشت مداوم به صورت اتوماتیک انجام میدهند
• داشتن عیب یاب هوشمند
• در زمان باز و بسته شدن اگر به مانع برخورد کند تا رفع مانع باز و بسته نمی شود
• دارای بازشو زمستانی و تابستانی